Περιγραφή

Το Έργο “Europa Simulation: Training Europeans Enchasing Solidarity- EUropa.S. T.E.EN.S.”, με κωδικό 2018-2-EL02-KA347-004383 χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία, αποτελεί ένα Έργο με κεντρικό αποδέκτη τη νεολαία, και συγκεκριμένα τους μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου.

Το Έργο χωρίζεται σε δυο κεντρικούς άξονες:

A. Ο Α’ Άξονας αφορά στην πραγματοποίηση τοπικών Προσομοιώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους συμμετέχοντες 6 Δήμους.

B. Ο Β’ Άξονας αφορά στην πραγματοποίηση ενός Δομημένου Διαλόγου στην Αθήνα, με συμμετέχοντες τους 5 μαθητές από κάθε τοπική Προσομοίωση που ξεχώρισαν με τη συμμετοχή τους, καθώς και Ακαδημαϊκούς, Εκπροσώπους της Κοινωνίας Πολιτών, Πολιτικών και Ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διάλογο με τους μαθητές, όσον αφορά τον άξονα της θεματικής των Προσομοιώσεων, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτές, τις απόψεις των μαθητών, τις εμπειρίες καθώς και τις γνώσεις των ειδικών.

 

Τι είναι η Προσομοίωση;
Το εκπαιδευτικό εργαλείο της Προσομοίωσης αποτελεί ένα διαδραστικό «παιχνίδι ρόλων», κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές αποχωρίζονται τη μαθητική τους ιδιότητα και καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις, να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις έχοντας την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή. Εκπροσωπώντας, δηλαδή, ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και μια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα που τους έχει ανατεθεί, προσπαθούν να υποστηρίξουν τη θέση και τα συμφέροντα του κράτους και της πολιτικής ομάδας που εκπροσωπούν, αναπτύσσοντας δικές τους ιδέες και προτάσεις.
Τελικό προϊόν της Προσομοίωσης, έπειτα από την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, αποτελεί το Κείμενο Απόφασης, το οποίο συνοψίζει τις θέσεις που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια και συμφωνήθηκαν από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών και τίθεται σε τελική ψηφοφορία για την απόφαση της έγκρισής του ή μη από το Κοινοβούλιο.

 

Στόχος του έργου

Στόχος του Έργου είναι η γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με αυτή, τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

Η προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του EUropa.S. T.E.EN.S., αποτελεί ένα «παιχνίδι ρόλων» βασισμένο στη μη τυπική μάθηση, με στόχο:
• την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
• την εξοικείωση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές
• την εμβάθυνση στην επιχειρηματολογία
• την ανάδειξη ιδεών και δεξιοτήτων
• την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με την Ε.Ε., τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων
• την ανάπτυξη ικανοτήτων πειθούς και διαπραγμάτευσης
• την καλλιέργεια των ηγετικών τους ικανοτήτων
• την ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας
• την ανάδειξη της κριτικής σκέψης

Η δράση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/163116/Δ2 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη των συμμετεχόντων Δήμων.

 

Έπειτα από την πραγματοποίηση της δράσης σε όλους τους προαναφερθέντες Δήμους, το Έργο προβλέπει την πραγματοποίηση ενός Δομημένου Διαλόγου στην Αθήνα με τη συμμετοχή των 5 μαθητών από κάθε Δήμο που ξεχώρισαν με τη συμμετοχή τους στην τοπική Προσομοίωση. Στο Δομημένο Διάλογο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών, Ευρωβουλευτές, Ακαδημαϊκοί, καθώς και Θεσμικοί Εκπρόσωποι, οι οποίοι θα απαντήσουν σε ερωτήματα των μαθητών, αναπτύσσοντας μαζί τους γόνιμο διάλογο, με άξονα τη θεματολογία της Προσομοίωσης, τα όσα συζητήθηκαν από τους μαθητές στα πλαίσια αυτής, καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Ο Δομημένος Διάλογος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.